ZMIANY W STATUCIE I PROJEKT REGULAMINU

Wszyscy członkowie klubu proszeni są o zapoznanie się z propozycjami zmian w statucie, które proponuje zarzšd klubu. Mamy nadzieję, że nowe zmiany zostaną zatwierdzone przez walne zebranie członków Jachtklubu "Vega". Drugim ważnym dokumentem, który chcemy przyjąć jest "regulamin klubu". W tym dokumencie zostały uregulowane wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem klubu, które nie są uwzględnione lub są opisane ogólnie w statucie. Zarząd klubu stoi na stanowisku, że dokument ten pomoże w sprawnym działaniu klubu. Pragniemy, żeby członkowie klubu zapoznali się z poniższymi dokumentami (w załącznikach) i drogą mailową, telefonicznie lub osobiœcie na zwyczajowych spotkaniach klubu zaproponowali swoje propozycje.

REGULAMIN

NOWY STATUT