STATUT JACHTKLUBU VEGA W KWIDZYNIE

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

 Stowarzyszenie nosi nazwę Jachtklub Vega w Kwidzynie i może używać skróconej nazwy Jachtklub Vega.

 

§2

 Terenem działania Jachtklubu VEGA jest Rzeczpospolita Polska.

 

§3

 Siedziba Jachtklubu Vega mieści się w Kwidzynie.

 

§4

 

Jachtklub Vega posiada osobowość prawną.

 

 §5

 Jachtklub Vega opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział 2

 Cele i działalność Jachtklubu Vega

 

§6

 Celem Jachtklubu Vega jest tworzenie warunków do uprawiania żeglarstwa przez członków i jego popularyzacja.

 

§7

 Dla osiągnięcia celu określonego w &6 Jachtklub Vega stosuje następujące środki działania:

 1.    zrzesza osoby uprawiające sport żeglarski,

 2.    czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego członków Jachtklubu VEGA,

 3.    organizuje zawody i imprezy turystyczne i sportowe,

 4.    inicjuje akcje na rzecz ochrony naturalnego środowiska,

 5.    koordynuje i kontroluje działalność swych członków wynikającą z ich przynależności do Jachtklubu Vega,

 6.    rozstrzyga spory powstałe w obrębie Jachtklubu Vega,

 7.    inicjuje i podejmuje z zachowaniem obowiązujących przepisów inną działalność zmierzającą do realizacji statutowych zadań i celów.

 

§8

 Jachtklub Vega  może  prowadzić  działalność  gospodarczą z  przeznaczeniem  dochodów  wyłącznie  na  cele  statutowe w zakresie:

 1.    03.12.Z. Rybołówstwo w wodach śródlądowych

 2.    30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

 3.    33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi

 4.    33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

 5.    77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 6.    85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

 7.    93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

 8.    93.29,Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Rozdział 3

 Członkostwo

 

§9

 1.    Członkami Jachtklubu Vega mogą być osoby uprawiające żeglarstwo amatorskie lub sympatycy żeglarstwa.

 2.    Przyjęcie na członka Jachtklub Vega następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd.

 3.    Warunkiem nabycia praw członkowskich jest pełnoletniość.

 

§10

 Członkowie Jachtklubu Vega mają prawo do:

 1.    korzystania ze sprzętu i majątku Jachtklubu Vega oraz do realizacji statutowych celów Jachtklubu Vega,

 2.    wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Jachtklubu Vega oraz oceny ich działalności,

 3.    uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach ogólnych,

 4.    wyboru władz Jachtklubu Vega.

 

 §11

 Członkowie Jachtklubu Vega zobowiązani są do:

 1.    udziału w realizacji statutowych zadań Jachtklubu Vega,

 2.    przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Jachtklubu VEGA oraz innych przepisów obowiązujących w żeglarstwie amatorskim,

 3.    podporządkowania się uchwałom i decyzjom władz Jachtklubu Vega,

 4.    terminowego, corocznego opłacania składek członkowskich w terminie do 10 marca bieżącego roku

 5.    wykonywania prac bosmańskich

 6.    ponoszenia opłat związanych z kosztami działalności Jachtklubu Vega.

 

§12

 Członkostwo ustaje wskutek:

 1.    wystąpienia członka Jachtklub Vega zgłoszonego na piśmie po rozliczeniu się z używanego majątku Jachtklubu Vega,

 2.    skreślenia z listy członków,

 3.    rozwiązania Jachtklubu Vega.

 

§13

 Za wystąpienie z Jachtklubu Vega uważa się zaakceptowanie przez Zarząd podania członka o rezygnacji z członkostwa, po zdaniu lub rozliczeniu się z używanego majątku klubowego i należnych składek i opłat.

 

 

§14

 Członek Jachtklubu Vega może być decyzją Zarządu skreślony z listy członków w przypadku:

 -         nie brania udziału w realizacji statutowych zadań Jachtklubu Vega,

 -         jeżeli w sposób istotny naruszył interes Jachtklubu Vega,

 -         wskutek łamania postanowień Statutu, uchwał lub innych obowiązujących przepisów,

 -         niezapłacenia składek członkowskich lub opłat związanych kosztami działalności Jachtklubu Vega

 -             nie wykonywania prac na rzecz Jachtklubu Vega.

 

Rozdział 4

 Władze Klubu

 

§15

 1.    Władzami Jachtklubu Vega są:

 -         Walne Zebranie Członków Jachtklubu Vega,

 -         Zarząd Jachtklubu Vega,

 -         Komisja Rewizyjna.

 2.    Jednocześnie można być członkiem jednego organu władz Jachtklubu Vega (kumulacja mandatów jest niedopuszczalna).

 

§16

 Kadencja władz trwa dwa lata.

 

§17

 

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu z wyłączeniem:

 1.    zmian Statutu, które mogą być dokonywane przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów biorących udział w Walnym Zebraniu Członków,

 2.    sytuacji szczególnych przewidzianych niniejszym Statutem lub obowiązujących przepisów prawa.

 

§18

 Walne Zebrania Członków Jachtklubu Vega dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.

 1.    Zwyczajne Walne Zebrania Członków odbywają się co roku nie później niż do 15 maja, w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Jachtklubu Vega.

 2.    Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Jachtklubu Vega zwoływane są na podstawie:

 -         uchwały poprzedniego zebrania członków Jachtklubu Vega lub Zarządu Jachtklubu Vega,

 -         wniosku Komisji Rewizyjnej Jachtklubu Vega,

 -         wniosku podpisanego przez co najmniej 15 członków Jachtklubu Vega.

 

§19

 1.    W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Jachtklubu Vega, przy czym Walne Zebranie Członków uważa się za zdolne do podejmowania uchwał jeżeli bierze w nim udział powyżej 50% członków uprawnionych do głosowania.

 

2.    Jeżeli na Walnym Zebraniu Członków nie ma powyżej 50% członków to należy powołać zebranie w drugim terminie, które nie zależy od ilości osób obecnych na tym zebraniu i jest ono zdolne do podejmowania uchwał. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków powinien być podany w zawiadomieniu i nie może on być wyznaczony wcześniej niż godzinę po pierwszym terminie.

 

3.    Każdemu członkowi przysługuje w głosowaniu tylko jeden głos.

 

4.    Członek Jachtklubu Vega może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków poprzez swojego pełnomocnika o ile pełnomocnictwo udzielone zostało na piśmie i przedłożone podczas Walnego Zebrania Członków.

 

 

§20

 W zebraniu członków klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez członka klubu bez prawa głosowań.

 

§21

 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Jachtklubu Vega należy:

 -         uchwalenie zmian Statutu Jachtklubu Vega,

 -         uchwalenie kierunków działalności Jachtklubu Vega,

 -         uchwalenie preliminarza budżetowego Jachtklubu Vega,

 -         zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Jachtklubu Vega i udzielenie absolutorium,

 -         wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Jachtklubu Vega,

 -         uchwalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego, opłat za niewykonane prace bosmańskie i zatwierdzanie innych kosztów ponoszonych przez Jachtklub Vega,

 -         rozwiązanie Jachtklubu Vega,

 -         podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wniesionych w odpowiednim trybie przez władze lub członków Jachtklubu Vega.

 
 

Rozdział 5

 Zarząd Jachtklubu Vega

 

§22

 1.    Zarząd składa się z co najmniej 3 pełnoprawnych członków Jachtklubu Vega, w tym: Komandora, Vice Komandora, Skarbnika.

 2.    Do reprezentacji Jachtklubu Vega uprawniony jest wyłącznie Komandor, Vice Komandor lub Skarbnik jednoosobowo.

 3.    Członkowie Zarządu Jachtklubu Vega pełnią swoje funkcje społecznie.

 
 

§23

 Do kompetencji Zarządu Jachtklubu Vega należy:

 -         reprezentowanie Jachtklubu Vega,

 -         kierowanie działalnością Jachtklubu Vega,

 -         zarządzanie majątkiem i finansami Jachtklubu Vega,

 -         zaciąganie zobowiązań w imieniu Jachtklubu Vega w ramach zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków preliminarza budżetowego z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach dopuszczę się zwiększenie wydatków za dany rok kalendarzowy,

 -         zwoływanie zebrań członków Jachtklubu Vega,

 

-         przyjmowanie i skreślanie członków Jachtklubu Vega.

 

 §24

 

Od decyzji Zarządu w sprawach personalnych przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie nie wstrzymuje decyzji Zarządu, chyba, że Zarząd postanowi inaczej.

 

§25

 Zarząd Jachtklubu Vega może tworzyć komisje i organy doradcze.

 

 §26

 Szczegółowy zakres działania, organizacji oraz tryb pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i jego organów doradczych określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział 6

 Komisja Rewizyjna

 

§27

 Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch członków będących pełnoprawnymi członkami Jachtklubu Vega.

 

§28

 Komisja Rewizyjna:

 1.    przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowej oraz gospodarczej działalności Jachtklubu Vega,

 2.    może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Jachtklubu Vega,

 3.    w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek określa terminy i sposób ich usuwania,

 4.    corocznie na dzień 31 grudnia inwentaryzuje majątek Jachtklubu Vega w terminie 1-31 stycznia roku następnego,

 5.    wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Rozdział 7

 Uzupełnienie składu władz

 

§29

 1.    W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu do końca kadencji danego organu władzy.

 2.    Jeżeli uzupełnienie składu dotyczy  50% lub mniej członków władz ale nie Komandora, może być przeprowadzone drogą kooptacji (dany organ władzy samodzielnie dobiera brakującego/brakujących członków do końca kadencji), a jeżeli dotyczy większej ilości niż 50% członków danej władzy lub dotyczy Komandora, wybory uzupełniające dokonywane są przez Walne Zebranie Członków w sposób przewidziany dla wyboru tego organu a do czasu wyboru jeśli konieczny jest wybór nowego Komandora zastępstwo pełni Vice Komandor.

 3.    Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć ilości członków władz pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 8

 Majątek Jachtklubu Vega

  

§30

 Majątek Jachtklubu Vega może powstawać:

 -         ze składek członkowskich oraz innych opłat określanych przez Walne Zebranie Członków,

 -         z dochodów z majątku Jachtklubu Vega,

 -         z własnej działalności gospodarczej

 -         z dotacji, sponsoringu, subwencji, darowizn, spadków, odpisów podatkowych i zapisów.

 

§31

 Jachtklubu Vega gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§32

 Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Jachtklubu Vega wymagane są podpisy Komandora, Vice Komandora lub Skarbnika.

 

§33

 Pierwszeństwo nabycia sprzedawanego majątku Jachtklubu Vega mają członkowie  Jachtklubu Vega, a jeżeli dotyczy to łodzi żaglowych lub motorowych to decyzje w sprawie sprzedaży podejmuje Walne Zebranie Jachtklubu Vega.

 

Rozdział 9

 Postanowienia końcowe

 

§34

Rozwiązanie Jachtklubu Vega następuje w przypadku:

 -         podjęcia uchwały o rozwiązaniu przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów biorących udział w Walnym Zebraniu Członków,

 -         uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie.

 

§35

W przypadku likwidacji Jachtklubu Vega na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków likwidatorami zostają członkowie Zarządu lub inni członkowie Jachtklubu Vega bądź instytucje, które wskaże Walne Zebranie Członków Jachtklubu Vega.

 

§36

Majątek Jachtklubu Vega w razie jego likwidacji przeznacza się na sprzedaż w przetargu ograniczonym członkom Jachtklubu Vega, lub na cele wyznaczone przez uchwałę Walnego Zebrania Członków.